Salgs & leveringsbetingelser | Urban Elements ApS

Gældende fra 24. august 2023

1) ANVENDELSE
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af produkter fra URBAN ELEMENTS ApS (UE).
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse eller i kundens generelle købsbetingelser, er ikke bindende for UE, medmindre UE skriftligt har erklæret sig indforstået med, at de pågældende købsbetingelser helt eller delvist skal finde anvendelse for UE’s leverance til kunden.
1.3 Såfremt der er indgået separat skriftlig aftale med UE, som henviser til dele af kundens købsbetingelser, udgør disse en integreret del af en samlet aftale. I så fald har den konkrete aftale forrang i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser.

2) TEKNISKE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER
2.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mv. om produktets funktion, egenskaber, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, omtrentlige og alene vejledende.
2.2 UE’s skriftlige eller mundtlige anbefalinger og anvisninger er baseret på UE’s erfaringer og har alene til hensigt at hjælpe kunden med at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode for at opnå det bedste resultat. UE påtager sig imidlertid intet ansvar for det resultat, kunden opnår ved anvendelse af produktet, da kundens arbejdsforhold og arbejdsmetode ligger uden for UE’s kontrol.
2.3 Det er kundens ansvar at overholde eventuelle sikkerhedsforskrifter, anvendelsesbegrænsninger, uddannelseskrav og lovkrav i forbindelse med brug af produktet.

3) TILBUD, ORDRE OG ORDREBEKRÆFTELSE SAMT ANNULLERING
3.1 Tilbud er, hvor andet ikke er anført, kun bindende for UE i 20 dage.
3.2 Ordre skal sendes til UE skriftligt.
3.3 Endelig købsaftale anses først for indgået, når UE har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til kunden, eller UE har leveret produktet, hvad der tidsmæssigt måtte ske først. Ordrebekræftelsen er bindende, og kunden kan ikke annullere eller ændre en af UE bekræftet ordre uden UE’s skriftlige accept.

4) PRISER
4.1 Alle priser er opgivet eksklusive transport, moms og andre skatter og afgifter, som UE er forpligtet til at opkræve hos kunden.
4.2 Priser følger gældende prislister, på det tidspunkt hvor UE bekræfter kundens ordre.

5) BETALING OG EJENDOMSFORBEHOLD
5.1 Betaling skal finde sted netto kontant, medmindre andet er aftalt skriftligt. Standard betalingsbetingelser forudsætter godkendt kreditvurdering. Købers pligt til at betale rettidigt består, selvom køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler.
5.2 Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import- eller eksportafgifter, kurs- eller valutaforandringer eller andre forhold udenfor UE’s kontrol, er UE berettiget til at forhøje prisen tilsvarende med angivelse af årsagen til prisstigningen.
5.3 Ved forsinket betaling er UE berettiget til at opkræve 2 % i rente pr. påbegyndt måned.
5.4 Ved bestilling af specialfremstillede produkter kan UE kræve 50 % forudbetaling ved ordreafgivelse/produktionsopstart, eller at der stilles bankgaranti på vegne af kunden.
5.5 UE bevarer ejendomsretten til de solgte varer, indtil hele købesummen og eventuelle andre ydelser forbundet med handlen er betalt, uanset om levering måtte være sket forinden.

6) RETURVARER OG –EMBALLAGE
6.1 UE tager kun leverede produkter retur efter forudgående aftale.
6.2 Emballage, paller mv. tages kun retur af UE, når dette er aftalt, og kun når disse tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget stand.

7) GARANTI
7.1 Der ydes 1 års garanti på alle leverancer for fabrikationsfejl, forudsat at den af UE i forbindelse med købet udleverede (eller den på UE’s hjemmeside forefindende) ”drifts – og vedligeholdelsesplan” er fulgt.
7.2 Kunden har 2 års reklamationsret, jf. købelovens § 54.

8) LEVERING
8.1 Levering sker ’ab fabrik’, jf. Incoterms 2010. Eventuel forsendelse af produktet sker for kundens regning og risiko, idet UE vælger forsendelsesmåde. Forsikring af kundens risiko vedrørende transport tegnes kun af UE, såfremt dette er skriftligt aftalt.
8.2 Ethvert af UE meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for UE, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele leverancen eller delelementer af denne.
8.3 Er der udtrykkeligt aftalt et fast leveringstidspunkt, er UE berettiget til at forlænge dette med indtil 10 arbejdsdage, regnet fra udløbet af det faste leveringstidspunkt.
8.4 Kunden skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse. I modsat fald mister Kunden ethvert krav som følge af forsinkelsen.
8.5 Forårsages UE’s forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder f.eks. kundens ændring af kravspecifikation, forsinkelser med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, udskydes UE’s leveringstidspunkt med det antal dages forsinkelse, som er en følge af kundens forhold.
8.6 Kunden er kun berettiget til at hæve købet, såfremt der er tale om en væsentlig forsinkelse. Hvis der er indgået aftale om successive leverancer, kan der imidlertid kun hæves, for så vidt angår den væsentligt forsinkede leverance.
8.7 Vælger kunden at ophæve aftalen, kan kunden ikke gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

9) UNDERSØGELSESPLIGT OG ANSVAR FOR MANGLER
9.1 Når kunden har modtaget et produkt, er kunden forpligtet til straks at kontrollere dette.
9.2 Reklamationer over mangler, der burde været opdaget ved den i pkt. 9.1 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt til UE, senest 48 timer efter kundens modtagelse af produktet. Hvis fristen udløber på en søn- eller helligdag, forlænges den til næstfølgende hverdag (inkl. lørdag) kl. 15. Fristen er begrundet med, at UE skal kunne gøre manglen gældende over for producenten inden for dennes reklamationsfrist. Afmontering og genmontering af produkter ifm. en evt. reklamation er UE uvedkommende
9.3 Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
9.4 Der foreligger en mangel, hvis UE’s produkt er væsentligt ringere end de aftalte specifikationer.
9.5 Der foreligger ikke en mangel, hvis:
(a) et produkt ikke kan anvendes som forudsat af kunden, hvis produktet i øvrigt lever op til den aftalte specifikation,
(b) der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som kunden bærer risikoen for, som f.eks. forkert montering eller anvendelse foretaget af kunden, ukorrekt opbevaring eller mangelfuld vedligeholdelse,
(c) kunden i strid med produktdokumentationen og/eller modtagne anbefalinger anvender produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber,
(d) kunden ændrer eller foretager indgreb i produktet uden UE’s tilladelse.
9.6 Er UE ansvarlig for manglen, har UE ret til enten at afhjælpe manglen, ombytte de mangelfulde varer indenfor en rimelig frist, eller yde et passende afslag i købesummen.
9.7 Hvis UE ikke foretager afhjælpning, omlevering eller yder et passende afslag inden en rimelig frist, jf. punkt 9.6, har kunden ret til ved skriftlig meddelelse til UE at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.

10) PRODUKTANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE
10.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser og anden skriftlig aftale.
10.2 UE er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
10.3 UE ifalder et erstatningsansvar, såfremt kunden med rette hæver aftalen i medfør af punkt 9.7, hvilket dog begrænser sig til de meromkostninger, kunden påføres ved anskaffelse af varerne fra andet sted, og erstatningsansvaret kan under ingen omstændigheder overstige fakturaværdien for de(-n) mangelfulde eller forsinkede vare(-r) med tillæg af 10 %.
10.4 UE har ikke, foruden det i punkt 10.3 nævnte, erstatningsansvar for kundens yderligere eventuelle tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab, medmindre UE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
10.5 UE er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtigelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for UE’s kontrol, og som UE ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11) TVISTER
11.1 Enhver tvist, der ikke kan løses mindeligt, skal afgøres efter dansk ret. Retten i Hillerød er aftalt som værneting.

URBAN ELEMENTS APS

Strøvej 38
3320 Skævinge
Tlf. +45 4828 8099
info@urban-elements.dk
Kontaktperson: Simon Rosendal