Urban Elements ApS

Gældende fra 1. januar 2018

1 ) ANVENDELSE
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance af produkter fra URBAN ELEMENTS ApS (UE).
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til produktet fra kundens side, anført i eksempelvis kundens ordreafgivelse eller i
kundens generelle købsbetingelser, er ikke bindende for UE, medmindre UE skriftligt har erklæret sig indforstået med, at de pågældende købsbetingelser helt eller delvist skal finde anvendelse for UE’s leverance til kunden.
1.3 Såfremt der er indgået separat skriftlig aftale med UE, som henviser til dele af kundens købsbetingelser, udgør disse en integreret del af en samlet aftale. I så fald har den konkrete aftale forrang, i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser mellem aftalen og disse salgs- og leveringsbetingelser.

2) TEKNISKE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGER
2.1 Tekniske oplysninger, specifikationer, produktinformationer, kataloger, brochurer, brugsanvisninger mv. om produktets funktion, egenskaber, anvendelse og andre tekniske data er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt, omtrentlige og alene vejledende.
2.2 UE’s skriftlige eller mundtlige anbefalinger og anvisninger er baseret på UE’s erfaringer og har alene til hensigt, at hjælpe kunden med at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode for at opnå det bedste resultat. UE påtager sig imidlertid intet ansvar for det resultat kunden opnår ved anvendelse af produktet, da kundens arbejdsforhold og arbejdsmetode ligger uden for UE’s kontrol.
2.3 Det er kundens ansvar, at overholde eventuelle sikkerhedsforskrifter, anvendelsesbegrænsninger, uddannelseskrav og lovkrav i forbindelse med brug af produktet.

3) TILBUD, ORDRE OG ORDREBEKRÆFTELSE
3.1 Tilbud er, hvor andet ikke er anført, kun bindende for UE i 30 dage.
3.2 Ordre skal sendes til UE skriftligt.
3.3 Endelig købsaftale anses først for indgået, når UE har fremsendt en skriftlig ordrebekræftelse til kunden, eller UE har leveret produktet, hvad der tidsmæssigt måtte ske først. Ordrebekræftelsen er bindende, og kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden UE’s skriftlige accept.

4) LEVERING OG EVT. RETURNERING
4.1 Levering sker ’ab fabrik’, jf. Incoterms 2010. Eventuel forsendelse af produktet sker for kundens regning og risiko, idet UE vælger forsendelsesmåde. Forsikring af kundens risiko vedrørende transport tegnes kun af UE, såfremt dette er skriftligt aftalt.
4.2 UE tager kun leverede produkter retur efter forudgående aftale. Emballage, paller mv. tages kun retur af UE, når dette er aftalt, og kun når disse tilbagesendes franko og modtages i ubeskadiget stand.

5) MANGLER
5.1 Når kunden har modtaget et produkt, er kunden forpligtet til straks at kontrollere dette.
5.2 Reklamationer over mangler, der burde været opdaget ved den i pkt. 5.1 nævnte undersøgelse, skal fremsættes skriftligt til UE, senest 8 dage efter kundens modtagelse af produktet.
5.3 Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
5.4 Der foreligger en mangel, hvis UE’s produkt er væsentligt ringere end de aftalte specifikationer. Der foreligger ikke en mangel, hvis (a) – et produkt ikke kan anvendes som forudsat af kunden, hvis produktet i øvrigt lever op til den aftalte specifikation, hvis (b) – der er tale om fejl eller problemer, som kan henføres til begivenheder, som kunden bærer risikoen for, som f.eks. forkert montering eller anvendelse foretaget af kunden, ukorrekt opbevaring eller mangelfuld vedligeholdelse, hvis (c) – kunden i strid med produktdokumentationen og/eller modtagne anbefalinger anvender produktet sammen med andre produkter eller tilbehør på en måde, som påvirker dets funktion eller egenskaber eller, hvis (d) – kunden ændrer eller foretager indgreb i produktet uden UE’s tilladelse.
5.5 Er UE ansvarlig for manglen, har UE ret til enten at (a) afhjælpe manglen, (b) ombytte de mangelfulde varer indenfor en rimelig frist, eller (c) yde et passende afslag i købesummen.

6) FORSINKELSE
6.1 Ethvert af UE meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og ikke bindende for UE, medmindre det i aftalen udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele leverancen eller delelementer af denne.
6.2 Er der udtrykkeligt aftalt et fast leveringstidspunkt, er UE berettiget til at forlænge dette med indtil 10 arbejdsdage, regnet fra udløbet af det faste leveringstidspunkt.
6.3 Vælger kunden at ophæve aftalen, kan kunden ikke gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.
6.4 Forårsages UE’s forsinkelse af forhold, for hvilke kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis kundens ændring af kravspecifikation, forsinkelser med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, udskydes UE’s leveringstidspunkt med det antal dages forsinkelse, som er en følge af kundens forhold.

7) PRODUKTANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE
7.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser og anden skriftlig aftale.
7.2 UE er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.
7.3 UE’s ansvar over for kunden pr. kalenderår kan ikke overstige samlet 20 % af det salg af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som UE netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ved ansvar overfor første gangs kunde, vil de 20 % blive beregnet ud fra samme års skøn for kundens køb hos UE
Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis UE har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
7.4 UE er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
7.5 UE er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtigelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for UE’s kontrol, og som UE ikke kunne have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

8) PRISER OG BETALING
8.1 Alle priser er opgivet eksklusive transport, moms og andre skatter og afgifter, som UE er forpligtet til at opkræve hos kunden.
8.2 Priser følger gældende prislister, på det tidspunkt hvor UE bekræfter kundens ordre.
8.3 Betaling skal finde sted netto kontant, medmindre andet er aftalt skriftligt. Købers pligt til at betale rettidigt består selvom køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler
8.4 Såfremt der i perioden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, skat, toldsatser, import- eller eksportafgifter, kurs- eller valutaforandringer eller andre forhold udenfor UE’s kontrol, er UE berettiget til at forhøje prisen tilsvarende med angivelse af årsagen til prisstigningen.
8.5 Ved forsinket betaling er UE berettiget til at opkræve 2 % i rente pr. på begyndt måned.
SÆRLIGT VEDRØRENDE SPECIAL FREMSTILLEDE PRODUKTER:
8.6 Ved bestilling af specialfremstillede produkter kan UE kræve 50 % forudbetaling ved ordreafgivelse/produktionsopstart, eller at der stilles bankgaranti på vegne af kunden.

9) GARANTI
9.1 Der ydes 1 års garanti på alle leverancer for fabrikationsfejl, forudsat at den af UE i forbindelse med købet udleverede ”drifts – og vedligeholdelsesplan” er fulgt.
9.2 Kunden har 2 års reklamationsret, jf. købelovens § 54.

10) TVISTER
10.1 Enhver tvist, der ikke kan løses mindeligt, skal afgøres efter dansk ret. Retten i Hillerød er aftalt som værneting.

URBAN ELEMENTS APS
Strøvej 38
3320 Skævinge
Tlf. +45 4828 8099
Info@urban-elements.dk
Kontaktperson: Simon Rosendal